Povijest, Sadašnjost, Budućnost…

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji tvrtka Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500 (dalje u tekstu: Osijek-Koteks d.d.; Društvo) obrađuje osobne podatke. Osijek Koteks d.d. je usmjeren na zaštitu osobnih podataka ispitanika i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osijek Koteks d.d. je voditelj obrade osobnih podataka. Društvo ima službenika za zaštitu osobnih podataka kojega se može kontaktirati putem adrese e-pošte: zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11.

Svrhe u koje Društvo obrađuje osobne podatke

Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.Ako osobne podatke Društvo ne može obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu ispitanika. Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz zakona, ugovora, u svrhe unaprjeđenja poslovanja i dr.Osobne podatke u pravilu Društvo prikuplja izravno od ispitanika ili kada podatke prikuplja nadzorom (npr. putem video nadzora).

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora, odnosno drugih pravnih poslova, Društvu su potrebni podaci kao što su ime, prezime, adresa, OIB, a radi ispunjenja obveze i usluga. Ponekad ispitanika Društvo traži i dodatne osobne podatke, npr. datum rođenja, spol, adresu za plaćanje, adresu za isporuku, financijske informacije ili neke druge podatke u slučaju kada ispitanik komunicira s Društvom telefonski ili e-poštom. Kada Društvo podatke prikuplja putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radi u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Prava ispitanika

Prava ispitanika su sljedeća:

Pravo na pristup: ispitanik ima pravo dobiti od Društva potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti pravo pristupa ispitanika. Ispitanik ima pravo dobiti presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje preslike koje se zatraže, Društvo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ispravljanje svojih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva brisanje svojih osobnih podataka, a Društvo ih je obvezno izbrisati. Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu svojih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na ispitanikovu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te može tražiti od Društva da više ne obrađuje njegove osobne podatke.Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je pružio Društvu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane našeg Društva.Ako ispitanik želi saznati više ili želi koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, može kontaktirati Društvo na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11 ili na adresu e-pošte: zop@osijek-koteks.hr. Također, ukoliko ispitanik smatra da se njegova prava ne poštuju, ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikuplja o ispitaniku, Društvo čuva u sigurnom okruženju. Osobni podaci ispitanika su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Osobni podaci ispitanika neće se čuvati u obliku koji omogućuje da bude identificiran duže nego što Osijek-Koteks d.d. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koje propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. Ako je ispitanik dao privolu Društvu, njegove osobne podatke Društvo će obrađivati do povlačenja privole. Ako izjavi osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, ispitanikove osobne podatke Društvo neće obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Osobne informacije ispitanika Društvo može dati pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju IT sustav Društva ili pružaju usluge u ime tvrtke Osijek-Koteks d.d. Na primjer, za potrebe financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom. U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Osijek-Koteks d.d. mogu podatke ispitanika obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje Društvo sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Privacy policy

This Privacy Policy explains the reasons and ways in which the company Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500 (hereinafter: Osijek-Koteks d.d.; Company) processes personal data. Osijek Koteks d.d. is focused on the protection of the personal data of respondents and their processing in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Law on the Implementation of the General Data Protection Regulation. Osijek Koteks d.d. is the manager of personal data processing. The company has a personal data protection officer who can be contacted via the e-mail address: zop@osijek-koteks.hr or at the address: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11.

The purposes for which the Company processes personal data

The company processes the personal data of the subjects because legal regulations require certain actions, or for fulfilling contractual obligations, or for taking actions before entering into a contract, or based on the legitimate interests of the Company, except when these interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the individuals requiring the protection of personal data. If the Company cannot process personal data based on the aforementioned legal grounds, it will seek the consent of the subjects. If processing is based on consent, the subject has the right to withdraw consent at any time. To withdraw consent, the data controller must be notified at the email address zop@osijek-koteks.hr or at the address: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11. The withdrawal of consent does not affect the legality of processing based on consent before its withdrawal. The company processes the personal data of the subjects if it is necessary for the conclusion and fulfillment of rights and obligations arising from law, contracts, for the purposes of improving operations, etc. The company usually collects personal data directly from the subjects or when data is collected through supervision (e.g., via video surveillance).

Categories of personal data

In the process of entering into contracts or other legal transactions, the Company requires information such as name, surname, address, and Personal Identification Number (OIB) to fulfill obligations and services. Sometimes, the Company may ask the subject for additional personal information, for example, date of birth, gender, payment address, delivery address, financial information, or other data when the subject communicates with the Company by telephone or email. When the Company collects data through surveillance (e.g., via video surveillance), it does so in accordance with legal provisions or in justified cases for the purpose of protecting the personal safety of individuals and property.

Rights of respondents

The rights of the respondents are as follows:
Right of access: The subject has the right to receive from the Company confirmation as to whether or not their personal data are being processed, and if such personal data are being processed, access to those personal data. Information about access includes, among other things, the purposes of processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an unconditional right, and the interests of other individuals may limit the subject's right to access. The subject has the right to receive a copy of the personal data being processed. For any further copies requested, the Company may charge a reasonable fee based on administrative costs.
Right to rectification: The subject has the right to obtain from the Company the rectification of inaccurate personal data concerning them. Taking into account the purposes of processing, the subject has the right to have incomplete personal data completed, among other things, by providing an additional statement.
Right to erasure ("right to be forgotten"): Under certain conditions, the respondent has the right to receive from the Company deletion of their personal data, and the Company is obliged to delete them.
Right to restriction of processing: Under certain conditions, the subject has the right to obtain from the Company a restriction of processing of their personal data. In such cases, the relevant data will be marked and may only be processed for specific purposes.
Right to object: Under certain conditions, the subject has the right to object at any time to the processing of their personal data, for reasons related to their particular situation, or when personal data are processed for direct marketing purposes. They can request the Company to stop processing their personal data.
Right to data portability: Under certain conditions, the subject has the right to receive their personal data that they have provided to the Company in a structured, commonly used, and machine-readable format, and has the right to transmit those data to another data controller without hindrance from our Company. If the subject wishes to learn more or wants to exercise one or more of the aforementioned rights, they can contact the Company at the address: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11, or at the email address: zop@osijek-koteks.hr. Furthermore, if the subject believes that their rights are not being respected, they have the right to lodge a complaint with the Personal Data Protection Agency.

Storage of personal data

The personal data collected about the subject by the Company is kept in a secure environment. The personal data of the subjects are protected from unauthorized access, disclosure, use, alteration, or destruction by any organization or individual. The collected personal data for the aforementioned purposes will be stored for the duration necessary for those purposes. Personal data of the subjects will not be kept in a form that allows them to be identified for longer than Osijek-Koteks d.d. reasonably considers necessary for achieving the purpose for which they were collected or processed. Osijek-Koteks d.d. will retain certain personal data for the period prescribed by law or another regulation that obligates the data controller to retain data. If the subject has given consent to the Company, their personal data will be processed until the withdrawal of consent. If a well-founded objection to the processing of personal data based on legitimate interest is declared, the Company will not process the subject's personal data in the future. If a judicial, administrative, or extrajudicial procedure is initiated, personal data may be stored until the end of such a procedure, including any possible period for declaring legal remedies. Osijek-Koteks d.d. will retain certain personal data for the period prescribed by law or another regulation that obligates the data controller to retain data.

Recipients of personal data

The Company may share the personal information of the subjects with trusted business partners who maintain the IT system of the Company or provide services on behalf of Osijek-Koteks d.d., for example, for finance, advertising, payment processing, delivery, and other services. It is the duty of these service providers, according to contractual rights and obligations, to use the data entrusted to them only in accordance with our guidelines and exclusively for the purpose we have strictly determined, with the obligation to adequately protect them and treat them as a business secret. In some cases, business partners providing services on behalf of or for Osijek-Koteks d.d. may process the subject's data outside the European Union. However, the contracts the Company enters into with such entities obligate them to handle the data by applying specific security measures in accordance with the regulations applicable in the European Union.

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana