Povijest, Sadašnjost, Budućnost…

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji tvrtka Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500 (dalje u tekstu: Osijek-Koteks d.d.; Društvo) obrađuje osobne podatke. Osijek Koteks d.d. je usmjeren na zaštitu osobnih podataka ispitanika i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osijek Koteks d.d. je voditelj obrade osobnih podataka. Društvo ima službenika za zaštitu osobnih podataka kojega se može kontaktirati putem adrese e-pošte: zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11.

Svrhe u koje Društvo obrađuje osobne podatke

Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.Ako osobne podatke Društvo ne može obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu ispitanika. Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz zakona, ugovora, u svrhe unaprjeđenja poslovanja i dr.Osobne podatke u pravilu Društvo prikuplja izravno od ispitanika ili kada podatke prikuplja nadzorom (npr. putem video nadzora).

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora, odnosno drugih pravnih poslova, Društvu su potrebni podaci kao što su ime, prezime, adresa, OIB, a radi ispunjenja obveze i usluga. Ponekad ispitanika Društvo traži i dodatne osobne podatke, npr. datum rođenja, spol, adresu za plaćanje, adresu za isporuku, financijske informacije ili neke druge podatke u slučaju kada ispitanik komunicira s Društvom telefonski ili e-poštom. Kada Društvo podatke prikuplja putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radi u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Prava ispitanika

Prava ispitanika su sljedeća:

Pravo na pristup: ispitanik ima pravo dobiti od Društva potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti pravo pristupa ispitanika. Ispitanik ima pravo dobiti presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje preslike koje se zatraže, Društvo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ispravljanje svojih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva brisanje svojih osobnih podataka, a Društvo ih je obvezno izbrisati. Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu svojih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na ispitanikovu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te može tražiti od Društva da više ne obrađuje njegove osobne podatke.Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je pružio Društvu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane našeg Društva.Ako ispitanik želi saznati više ili želi koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, može kontaktirati Društvo na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11 ili na adresu e-pošte: zop@osijek-koteks.hr. Također, ukoliko ispitanik smatra da se njegova prava ne poštuju, ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikuplja o ispitaniku, Društvo čuva u sigurnom okruženju. Osobni podaci ispitanika su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Osobni podaci ispitanika neće se čuvati u obliku koji omogućuje da bude identificiran duže nego što Osijek-Koteks d.d. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koje propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. Ako je ispitanik dao privolu Društvu, njegove osobne podatke Društvo će obrađivati do povlačenja privole. Ako izjavi osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, ispitanikove osobne podatke Društvo neće obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Osobne informacije ispitanika Društvo može dati pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju IT sustav Društva ili pružaju usluge u ime tvrtke Osijek-Koteks d.d. Na primjer, za potrebe financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom. U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Osijek-Koteks d.d. mogu podatke ispitanika obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje Društvo sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji tvrtka Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500 (dalje u tekstu: Osijek-Koteks d.d.; Društvo) obrađuje osobne podatke. Osijek Koteks d.d. je usmjeren na zaštitu osobnih podataka ispitanika i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osijek Koteks d.d. je voditelj obrade osobnih podataka. Društvo ima službenika za zaštitu osobnih podataka kojega se može kontaktirati putem adrese e-pošte: zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11.

Svrhe u koje Društvo obrađuje osobne podatke

Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.Ako osobne podatke Društvo ne može obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu ispitanika. Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte zop@osijek-koteks.hr ili na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.Osobne podatke ispitanika Društvo obrađuje ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz zakona, ugovora, u svrhe unaprjeđenja poslovanja i dr.Osobne podatke u pravilu Društvo prikuplja izravno od ispitanika ili kada podatke prikuplja nadzorom (npr. putem video nadzora).

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora, odnosno drugih pravnih poslova, Društvu su potrebni podaci kao što su ime, prezime, adresa, OIB, a radi ispunjenja obveze i usluga. Ponekad ispitanika Društvo traži i dodatne osobne podatke, npr. datum rođenja, spol, adresu za plaćanje, adresu za isporuku, financijske informacije ili neke druge podatke u slučaju kada ispitanik komunicira s Društvom telefonski ili e-poštom. Kada Društvo podatke prikuplja putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radi u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Prava ispitanika

Prava ispitanika su sljedeća:
Pravo na pristup: ispitanik ima pravo dobiti od Društva potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti pravo pristupa ispitanika. Ispitanik ima pravo dobiti presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje preslike koje se zatraže, Društvo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ispravljanje svojih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva brisanje svojih osobnih podataka, a Društvo ih je obvezno izbrisati.
Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo ishoditi od Društva ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu svojih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na ispitanikovu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te može tražiti od Društva da više ne obrađuje njegove osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je pružio Društvu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane našeg Društva.Ako ispitanik želi saznati više ili želi koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, može kontaktirati Društvo na adresu: Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11 ili na adresu e-pošte: zop@osijek-koteks.hr. Također, ukoliko ispitanik smatra da se njegova prava ne poštuju, ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikuplja o ispitaniku, Društvo čuva u sigurnom okruženju. Osobni podaci ispitanika su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Osobni podaci ispitanika neće se čuvati u obliku koji omogućuje da bude identificiran duže nego što Osijek-Koteks d.d. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koje propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. Ako je ispitanik dao privolu Društvu, njegove osobne podatke Društvo će obrađivati do povlačenja privole. Ako izjavi osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, ispitanikove osobne podatke Društvo neće obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Osijek-Koteks d.d. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Osobne informacije ispitanika Društvo može dati pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju IT sustav Društva ili pružaju usluge u ime tvrtke Osijek-Koteks d.d. Na primjer, za potrebe financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom. U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za Osijek-Koteks d.d. mogu podatke ispitanika obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje Društvo sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Osijek-Koteks d.d. • Šamačka 11, 31000 Osijek • Tel. +385 (0)31 22 77 00 • OIB:44610694500 • uprava@osijek-koteks.hr | Agram banka d.d.

IBAN: HR38 248 10001123001112 SWIFT: KREZHR2X

Osijek-Koteks © 2024 Sva prava pridržana